: Ang katagang Rabb ay kadalasang isinasalin ng iba bilang katumbas ng salitang Panginoon (Lord). Subali't, bukod sa katotohanang ang huli ay isang katagang ginamit sa Bibliya, ang katagang ito ay ginagamit din kapag tinutukoy si Propeta Hesus

: Ang katagang Rabb ay kadalasang isinasalin ng iba bilang katumbas ng salitang Panginoon (Lord). Subali't, bukod sa katotohanang ang huli ay isang katagang ginamit sa Bibliya, ang katagang ito ay gin ...

Dumating ang Islam upang pagtibayin na ang pagkadiyos ay kay Allah lamang. At ang Kanyang mga pagpapala ay ipinagkakaloob Niya ng pantay-pantay sa sangkatauhan anupa't walang superyoridad ang isang tao sa kanyang kapuwa maliban sa Taqwa (pagkakaroon ng Takot sa Panginoon ). Dumating din ang Islam upang hadlangan ang pagkakaroon ng pagtatangi-tangi sa iba't-ibang antas ng lipunan at upang patatagin ang pagkakapantay-pantay sa mga karapatan at mga alituntuning pinaiiral sa iba't-ibang lahi – mapalalaki man o mapababae. Ang sabi ni Allah:

Dumating ang Islam upang pagtibayin na ang pagkadiyos ay kay Allah lamang. At ang Kanyang mga pagpapala ay ipinagkakaloob Niya ng pantay-pantay sa sangkatauhan anupa't walang superyoridad ang isang ta ...

Ang pagpupuri ay para sa Allah lamang na Siyang nagtakda sa mga dahilan ng mga nagaganap sa Sanglibutan, at Kanyang inaalintana kung minsan ang mga dahilan na ito, upang ito ay hindi ipagpalagay ng mga tao bilang mga diyus-diyusan, at Kanyang isinaalang-alang ang mga kadahilanang ito at ang mga kaganapan nito batay sa Kanyang mga naitakdang tuparin, kaya walang anumang bagay na maaring maglaho dito nang walang nakatakdang layunin. Ang pagpapala at kapayapaan ay mapasa sinumang isinugo, bilang isang habag sa lahat ng daigdig, upang sila ay maging kagiliw-giliw sa Allah….Ang sumunod dito:

Ang pagpupuri ay para sa Allah lamang na Siyang nagtakda sa mga dahilan ng mga nagaganap sa Sanglibutan, at Kanyang inaalintana kung minsan ang mga dahilan na ito, upang ito ay hindi ipagpalagay ng mg ...

Ang Mga Nilalaman                                           Pahina

Ang Mga Nilalaman                              &nb ...

Maaaring ikaw ay may mga maling pag-aakala sa Islam. Maaaring nakita mo lang ang larawan ng Islam kung paanong ito’y ipinapakita ng midya na nag-uulat tungkol sa mga terorista. Maaari rin namang nabasa mo o di kaya’y narinig ang tungkol dito sa isang di mapagkakatiwalaang batayan.

Maaaring ikaw ay may mga maling pag-aakala sa Islam. Maaaring nakita mo lang ang larawan ng Islam kung paanong ito’y ipinapakita ng midya na nag-uulat tungkol sa mga terorista. Maaari rin namang nabas ...