Ang lahat ng pagpupuri at pasasalamat ay sa Allah lamang, na Siyang nagkaloob ng parangal sa Kanyang mga Wali (Tagapagtanggol) sa pamamagitan ng kapaki-pakinabang na kaalaman at mabuting gawa, kaya ginawa Niyang kabilang sa naging bunga ng kanilang kaalaman ay ang taimtim na pagkatakot sa Kanya at pagbalik-loob sa Kanya, nang dahil sa kaalamang ito ang ilan sa lipon nila ay itinaas Niya sa pinakamataas na antas ng t

Ang lahat ng pagpupuri at pasasalamat ay sa Allah lamang, na Siyang nagkaloob ng parangal sa Kanyang mga Wali (Tagapagtanggol) sa pamamagitan ng kapaki-pakinabang na kaalaman at mabuting gawa, kaya gi ...

Hasad (selos at inggit) ay isa sa mga mapanirang damdamin na maaaring taglayin ng isang tao laban sa kanyang kapwa. Ito ang nagtutulak sa kanya upang magnais ng masama sa iba. Gayundin, siya ay nakadarama ng ligaya kapag ang kasawiang-palad ay dumating sa kanyang kapwa. Ang Propet(sas) ay nagbigay ng babala laban sa inggit sa pamamagitan ng paghahambing nito sa apoy na lubusang tumutupok sa kahoy. Siya ay nagsabi:

Hasad (selos at inggit) ay isa sa mga mapanirang damdamin na maaaring taglayin ng isang tao laban sa kanyang kapwa. Ito ang nagtutulak sa kanya upang magnais ng masama sa iba. Gayundin, siya ay nakada ...

Kapag ang pag-aayuno ay isinagawa nang dahil sa matapat na pananampalataya, buong-pusong pagtupad nang walang bahid na pag-aalinlangan sa biyaya nito, ang mga nakaraang kasalanan ay patatawarin ng Allah.

Kapag ang pag-aayuno ay isinagawa nang dahil sa matapat na pananampalataya, buong-pusong pagtupad nang walang bahid na pag-aalinlangan sa biyaya nito, ang mga nakaraang kasalanan ay patatawarin ng All ...

Ang lahat ng papuri ay sa Allah lamang, ang Panginoon ng santinakpan. Ako ay sumasaksi na walang ibang Diyos maliban sa Allah, Siya ay walang katambal at ako ay sumasaksi na si Propeta Muhammad, (SAWS)

Ang lahat ng papuri ay sa Allah lamang, ang Panginoon ng santinakpan. Ako ay sumasaksi na walang ibang Diyos maliban sa Allah, Siya ay walang katambal at ako ay sumasaksi na si Propeta Muhammad, (SAWS ...

Bilang Muslim, dapat nating bigyan ng pansin ang ilang mahahalagang bagay hinggil sa itinakdang pag-aayuno tuwing buwan ng Ramadan upang malaman ang kahalagahan nito at ang mga biyayang makakamtan sa matapat na pagtupad nito .

Bilang Muslim, dapat nating bigyan ng pansin ang ilang mahahalagang bagay hinggil sa itinakdang pag-aayuno tuwing buwan ng Ramadan upang malaman ang kahalagahan nito at ang mga biyayang makakamtan sa ...